Перевод boshret kher husain al jasmi

Слова песни «Boushret Kheir — بشرة خير» Hussein Al Jasmi

دي فركة كعب وهتعملها
قصاد الدنيا هتقولها
وخد بقى عهد تعدِلها
سكتت كتير
خَدِت ايه مصر بسكوتك
ماتستخسرش فيها صوتك
بتكتب بكره بشروطك
دي بشرة خير

قوم نادي ع الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب لسكندراني اللمه دي لمة رجال
ونا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبه الجُمال
ماتوصيش السوايسه الدنيا هايصه كده كده
واللسماعلاويه ياما كادوا العدا
كلمني ع الشراقوه واحنا ويا بعض اقوى
واحنا ويا بعض اقوى
وأملنا كبير
دي فركة كعب وهتعملها
قصاد الدنيا هتقولها
وخد بقى عهد واعدلها
سكتت كتير

بحيري منوفي أو دمياطي
دول اقربلي من اخواتي
حلايب أهل وقرايب
ناديلهم رووح

واكتر حاجه فيها ميزه
نشوف حبايبنا في الجيزه
يا مرحب ألف خطوه عزيزه
بناس مطرووح

Ты всего в одном шаге от цели1
И перед всем миром ты скажешь своё слово
Обещай себе исправить твою страну
Молчал ты довольно долго!
Какую пользу извлекал Египет из твоего молчания?
Не лишай его своего голоса
Своими условиями ты пишешь будущее2
А это благое знамение!

Ну давай, позови верхне-египтянина3, своего братана 4 из Порт-Саи́да5 и молодых парней из Александри́и6. Вот настоящие мужики собираются
И я приду с сохажцом и кенаецем 7и сина́йцем 8и славным парнём из Эль-Маха́ллы9 и добрыми нубийцами10.
А не нужно звать ни суэ́цких ,там они уже кое-как отмечают 11
ни исмаилских12 , которые привыкли злить врагов.
И говори мне (с гордостью) о жителях Шарки́и 13. Вместе мы сильнее
Вместе мы сильнее и наша надежда- велика.

Жители Бухе́йры, Мину́фии и Думья́та 14
для меня они ближе братьев
И Халаиб 15все и фамилия(семья) и родственники
Пойди, их позови!

А какая это славная возможность
увидеть наших родных в Гизе16
Добро вам пожаловать,
народ Матруха17

This is an easy task, and you will do it
To the world you will speak out
And take an oath to make it better
you have been quiet for too long
What did Egypt gain from your silence
Do not you voice
Tomorrow, you will write it under your own conditions
this is a good tiding

Go call out for the ‘9a3idi’ (from upper Egypt) and your nephew from ‘Port Said’ and the youth from ‘Alexandria’ for this is a gathering of men
And I will come with those from ‘Sohag’ and ‘Qina’ and ‘Sinai’ and ‘ who are the best of the best
No need to double check on the people from Suez, everything is now jumbled together
And the people from ‘Al Ismailiyyah’ who have been through a lot
Talk to me about the people from the East, and together we are stronger
And together we are stronger
And our hope is high

This is an easy task, and you will do it
To the world you will speak out
And take an oath to make it better
you have been quiet for too long

The people from Menouf, or Damyat
Those people are closer to me than my brothers
They are all family and friends
go call out for them

And the thing that stands out most
Is for us to see our beloved ones from Giza
Oh greetings with a thousand paces
towards the people

Kjo është një detyrë e lehtë, dhe ju do e bëni atë
Botës që do t’i flisni
Dhe merrni një betim për t’a bërë atë më mirë
Keni qenë të qetë për një kohë të gjatë
Çfarë ka shtuar Egjipti nga silenca juaj
Nuk bëni zë
Nesër, do t’a shkruani atë ndër kushtet e juaja
Ky është një lajm i mirë

Shko thirri ata të ‘9a3idi (nga Egjipti epërm) dhe nipin e
Juaj nga ‘Port Said’ dhe rinin nga ‘Aleksandria’ sepse kjo
Është një tubim i njerëzve
Dhe unë do t’vij me ata nga ‘Sohag’ and ‘Qina’ and ‘Sinai’
Dhe që janë më të mirët e të mirëve
S’ka nevoj që t’i kontrollosh dyfish tek njerzit e ‘Suezit’
gjithçka tash është grumbulluar bashkë
Dhe njerzit nga ‘Al ismailijjah’ që kanë qenë shumë
Më flit mua për njërzit e ‘Lindjes’, dhe sëbashku ne jemi më të fortë
Dhe sëbashku ne jemi më të fortë
Dhe shpresa jonë është e lartë

Kjo është një detyrë e lehtë, dhe ju do e bëni atë
Botës që do t’i flisni
Dhe merrni një betim për t’a bërë atë më mirë
Keni qenë të qetë për një kohë të gjatë

Njerzit nga ‘Manuf-i’ ose të ‘Damjat-it’
Këta njerëz janë më të afërm me mua se sa vëllezërit e mi
Ata janë të gjithë familje dhe shokë
Shko thirri ata

Dhe gjënë që qëndron më shumë
Është për ne që t’i shohim njerzit tanë të dashur nga ‘Giza’
Oh përshëndetjet me mijëra ritme
Ndaj këtyre popujve

C’est une tâche facile, et tu le feras
Au monde entier, tu parleras haut et fort
Et prêter serment pour le rendre meilleur
Tu es resté silencieux bien trop longtemps
Qu’est ce que l’Egypte a gagné de ton silence ?
Tu ne t’exprimes donc pas ?
Tu écriras demain sous tes propres conditions
C’est une bonne nouvelle

Va donc appeler les «Saa’idi» et ton neveu du Port-Saïd et les jeunes d’Alexandrie, car c’est un rassemblement d’hommes
Quant à moi, je viendrai avec ceux de Sohag, de Qena, de Sinaï, et d’El Mahalla qui sont les meilleurs des meilleures, et les beaux Nubiens.
Pas besoin de vérifier la venue de ceux de Suez, tout est pêle-mêle maintenant.
Et les gens d’Ismaïlia, qui ont eu la vie dure
Parle le moi des gens de l’Est, et ensemble nous sommes plus fort
Et ensemble nous somme plus fort
Et notre espoir est grand
C’est une tâche facile, et tu le feras
Au monde entier, tu parleras haut et fort
Et prêter serment pour le rendre meilleur
Tu es resté silencieux bien trop longtemps

Les gens de Beheira, Menufeya ou de Damiette,
Ces personnes me sont plus proches que mes frères
Ils sont tous des frères, de la famille, et des amis
Va donc les appeler

Et ce qui est le plus remarquable pour nous,
C’est de voir nos proches de Gizeh
Oh nos salutations les plus dévoués
A tous ces gens

Mindössze egy lépésre vagy attól a céltól, hogy
Az egész világ előtt hallasd hangodat.
Fogadd meg magadnak, hogy jobbá teszed hazádat.
Mi haszna volt Egyiptomnak abból, hogy elnémultál?
Ne foszd meg őt saját gondolataidtól.
Azok írják a jövőt.
Ez a jó hír!
Gyerünk hívd a felsó-egyiptomiakat és port saidi unokaöccseiket, és
az alexandriai fiatalságot . Ime az igazi férfiak gyülekezete.
Én hozom a szoháliakat és kenaiakat ( dél egyiptomi városok) és
a mahallaiakat (észak egyiptomi város) és a derék nubiaiakat (Nubiai sivatagból)
Nem kell külön hívni sem a szuezieket, ők már valamilyen úton-módon megtudták,
sem az iszmailieket (észak-keleti város egyiptomi város) akik tudják teendőiket.
És beszélj nekem a büszke sarkiaiakról (kelet egyiptomi terület). Együtt erősek vagyunk!
Együtt erősek vagyunk és nagy reményekkel bírunk!
Buhéria, MInufia és Gumját (észak- egyiptomi és a Nilus középső szakasza menti városok)i lakói
Nekem bátyáim.
A halaibiakkal (Vörös tenger partján lévő város) mindannyian a családom tagjai és rokonaim.
Menjünk és hívjuk őket!
A legnagyobb ajándék pedig látni
gizai szeretteinket ,
szeretettel üdvözölni
Matruha (észak-nyugat-egyiptomi város) népét.

ﺐﻌﻛ ﺔﻛﺮﻓ ﻱﺩ
ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﺩﺎﺼﻗ
ﺪﻬﻋ ﻰﻘﺑ ﺪﺧﻭ
ﺖﺘﻜﺳ
ﺮﺼﻣ ﻪﻳﺍ ﺕِﺪَﺧ
ﺎﻬﻴﻓ ﺵﺮﺴﺨﺘﺴﺗﺎﻣ
ﻩﺮﻜﺑ ﺐﺘﻜﺘﺑ
ﺓﺮﺸﺑ ﻱﺩ
ﺔﻤﻟ ﻱﺩ ﻪﻤﻠﻟﺍ ﻲﻧﺍﺭﺪﻨﻜﺴﻟ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍﻭ ﻱﺪﻴﻌﺳﺭﻮﺒﻟﺍ ﻙﻮﺧﺍ ﻦﺑﺍﻭ ﻱﺪﻴﻌﺼﻟﺍ ﻉ ﻱﺩﺎﻧ ﻡﻮﻗ
ﻪﺑﻮﻨﻟﺍﻭ ﻪﻴﻣ ﻪﻴﻣ ﻲﻠﻟﺍ ﻱﻭﻼﺤﻤﻟﺍﻭ ﻱﻭﺎﻨﻴﺴﻟﺍﻭ ﻱﻭﺎﻨﻘﻟﺍﻭ ﻲﺟﺎﻫﻮﺴﻟﺍ ﻊﻣ ﻲﺟﺎﻫ ﺎﻧﻭ
ﻩﺪﻛ ﻪﺼﻳﺎﻫ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﻪﺴﻳﺍﻮﺴﻟﺍ ﺶﻴﺻﻮﺗﺎﻣ
ﺍﻭﺩﺎﻛ ﺎﻣﺎﻳ ﻪﻳﻭﻼﻋﺎﻤﺴﻠﻟﺍﻭ
ﺾﻌﺑ ﺎﻳﻭ ﺎﻨﺣﺍﻭ ﻩﻮﻗﺍﺮﺸﻟﺍ ﻉ ﻲﻨﻤﻠﻛ
ﺾﻌﺑ ﺎﻳﻭ ﺎﻨﺣﺍﻭ
ﺎﻨﻠﻣﺃﻭ
ﺐﻌﻛ ﺔﻛﺮﻓ ﻱﺩ
ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﺩﺎﺼﻗ
ﺪﻬﻋ ﻰﻘﺑ ﺪﺧﻭ
ﺖﺘﻜﺳ
ﻭﺃ ﻲﻓﻮﻨﻣ ﻱﺮﻴﺤﺑ
ﻦﻣ ﻲﻠﺑﺮﻗﺍ ﻝﻭﺩ
ﻞﻫﺃ ﺐﻳﻼﺣ
ﻢﻬﻠﻳﺩﺎﻧ
ﺎﻬﻴﻓ ﻪﺟﺎﺣ ﺮﺘﻛﺍﻭ
ﻲﻓ ﺎﻨﺒﻳﺎﺒﺣ ﻑﻮﺸﻧ
ﻩﻮﻄﺧ ﻒﻟﺃ ﺐﺣﺮﻣ ﺎﻳ
ﺱﺎﻨﺑ

Questo è molto facile e si farà
mondo che parla ad alta voce
Prendere un fischietto per renderlo migliore
È in silenzio troppo a lungo.
Vincere l’Egitto con il suo silenzio?
Non hai voce?
Domani si scrivono le condizioni
Con che ci lega bene.

Cry for ‘9a3idi (Egitto settentrionale)
Shout tuo nipote a Port Said
E parenti in Alessandria
un raduno di uomini
E verrò a quelli di Sohag e Qena
Sinai e il meglio del meglio
Non c’è bisogno di dire loro il doppio di quelli di Suez,
ora tutti si riuniscono
L’Ismailiyyah e le persone che sono passati attraverso un sacco
Io parlo per quelli in Oriente.
Insieme siamo più forti
E le nostre speranze sono alte.

Questo è molto facile e si farà
mondo che parla ad alta voce
Prendere un fischietto per renderlo migliore
È in silenzio troppo a lungo.

La gente di Menouf o DAMY
Quelle persone che sono più vicini di quanto fratelli,
Sono tutti famiglia e gli amici,
Vai li chiamano.

E la cosa che lottiamo più
E ‘per vederli sul Giza
Oh, saluti a migliaia di luoghi,
dal popolo.

Acesta e un lucru ușor și il vei face
lumii căreia ii vorbești cu glas tare
Ia un fluier ca sa faci asta mai bine
Ai tacut prea multa vreme.
Ce a câștigat Egiptul prin tăcerea sa?
Nu ai voce?
Mâine vei scrie conditiile tale
Prin asta ne leagă binele.

Strigă pentru ‘9a3idi (nordul Egiptului)
Striga-ti nepotul din Port Said
Și rudele din Alexandria
pentru o adunare a bărbaților,
iar eu voi veni cu cei din Sohag și Qina
și Sinai si cei mai buni dintre cei buni
Nu trebuie să le spui de două ori celor din Suez,
toti se adună acum impreună
Si oamenii din Al Ismailiyyah care au trecut prin multe
imi vorbesc de cei din Est.
Impreuna suntem mai puternici
Și sperantele ne sunt mari.
Acesta e un lucru ușor și il vei face
lumii căreia ii vorbești cu glas tare
Ia un fluier ca sa faci asta mai bine
Ai tacut prea multa vreme.

Poporul din Menouf sau Damyat
Acei oameni imi sunt mai aproape decat frații,
Sunt toți familie și prieteni,
Mergi și cheamă-i.

Si lucrul pentru care ne zbatem cel mai mult
Este să-i vedem pe cei din Giza
Oh, salutări către mii de locuri,
către intreg poporul.

Hii ni rahisi sana na wewe kufanya
dunia kwamba anaongea kwa sauti kubwa
Kuchukua filimbi ya kufanya vizuri zaidi
You kimya muda mrefu sana.
Kushinda Misri kwa ukimya wake?
Huna sauti?
Kesho kuandika hali yako
By kwamba kumfunga yetu nzuri.

Cry kwa ‘9a3idi (kaskazini Misri)
Kelele mpwa wako katika Port Said
Na jamaa katika Alexandria
mkusanyiko wa watu
Na nitakuja na wale walio katika Sohag na Qina
Sinai na bora ya bora
Si lazima kuwaambia mara mbili wale wa Suez,
sasa kila hukusanyika pamoja
Ismailiyyah na watu ambao wamekuwa kwa njia ya kura
Nawaambieni haya kwa wale walio katika Mashariki.
Pamoja sisi ni nguvu
Na matumaini yetu ziko juu.

Hii ni rahisi sana na wewe kufanya
dunia kwamba anaongea kwa sauti kubwa
Kuchukua filimbi ya kufanya vizuri zaidi
You kimya muda mrefu sana.

Watu wa Menouf au Damy
Wale watu mimi ni karibu kuliko ndugu,
Wote ni familia na marafiki,
Nenda kuwaita.

Na jambo kwamba sisi mapambano zaidi
Ni kuziona kwenye Giza
Oh, salamu kwa maelfu ya maeneo,
na watu.

Az kaldı bunu yapacaksın.
Tüm dünyaya söyleyeceksin.
Söz ver onu düzelteceksin.
çok sustun!
sessizliğin Mısır’a ne kazandırdı ki??
sesini ondan esirgeme!
yarını şartlarını yazacaksın!
Bu hayır müjdesidir.
iskenderiyeli gençlere seslenen
elmahalalı mükemmel insanlarla ve güzel Nobahlılarla gelirim
her tarafta çok eğlence var
al ismaliiyyah insanları düşmana nisbet yaptı
şarkiyalılardan bahset biz birlikte daha güçlüyüz
biz beraber güçlüyüz çok mutluyuz
bahireli monafyali domyatlı kardeşlerimizden daha yakınız!
haleyeliler hep akrabadır
git onlara seslen hadiiiiiiiiiiiiiii
ve bizi en çok mutlu eden şey dostlarımızla Gizada görüşmektir.
hoşgeldiniz. ayaklarınıza sağlık.
Söz ver onu düzelteceksin.
çok sustun!
sessizliğin Mısır’a ne kazandırdı ki??
sesini ondan esirgeme!
yarını şartlarını yazacaksın!
Bu haySöz ver onu düzelteceksin.
çok sustun!
sessizliğin Mısır’a ne kazandırdı ki??
sesini ondan esirgeme!
yarını şartlarını yazacaksın!
Bu hayır müjdesidir. ır müjdesidir.

Источник

Текст песни Hussain AlJassmi — Boushret Kheir

dee farkat kaAab w hatAamelha
‘uSaad ad-duniya hat’oulha
wekhud ba’aa Aahad taAdelha
sakitat kiteer

khadditt eih muSri biskoutak
maatistakhsarsh feeha Sawtak
btiktab bokrah bishruTak
dee boshrat kheyr

‘oum naady Aa aS-SaAeedy wibn akhook alboursaAeedy
wish-shabaab liskandaraany al-lamah dee lammat rigaal
wana haagy maAa as-soohaagy wel’inaawy wis-seenaawy
wilmaHalaaw illy meeyah meeyah wen-noubah elgamaal

maatawaSeesh as-swaaysah ad-duniya haySah kiddah kiddah
wel-lisamaaAlawiyyah yaamaa kaadou alAidaa
kallimny Aa ash-shari’wah wiHna waya baAaD aqwaa
waaHna waya baAaD aqwaa
w amalnaa kibeer

dee farkat kaAab w hatAamelha
‘uSaad ad-duniya hat’oulha
wekhud ba’aa Aahad taAdelha
sakitat kiteer

baHeery mnoufy aw dumeyaaTy
doul a’rably min ikhwaaty
Halayyib ‘ahl wi’raayib
naadeelhom rooooH

waktar Haagah feeha meezah
nshouf Habaayibna fe algeezah
ya marHab ‘alf khaTwah Aazeezah
binaas maTrooooH

Это просто, и вы это сделаете,
Вы выскажетесь на весь мир,
и дадите клятву сделать его лучше.
Вы слишком долго молчали
Что получил Египет от этого молчания?
Завтра вы выразите свои условия,
и это хорошие новости!

Давайте призывайте саиди (из Верхнего Египта) и своего племянника из ПОрт-Саида
и молодежь Александрии, потому что это объединение людей.
А я приду c людьми из Сохага, Кену из Синая и лучшими из лучших.
Нет нужды дважды проверять людей из Суэца, все теперь перемешалось.
И люди из Исмаилии, которые через многое прошли.
Поговорим о людях с Востока, вместе мы сильнее!
Вместе мы сильнее
И крепка наша надежда!

Это просто, и вы это сделаете,
Вы выскажетесь на весь мир,
и дадите клятву сделать его лучше.
Вы слишком долго молчали

Люди из Минуфа или Думьята,
Эти люди ближе мне, чем братья,
Они все моя семья и друзья
Давайте позовем их!

И то, что для нас самое главное —
это увидеть наших любимых из Гизы
О приветсвия с тысячей шагов
по направлению к народу The Farkt Kaab and Htamelः
‘Ad-world Ha’oylः PRASAD
They find themselves in Ba’a Tadelha etc.
Skitt Kitir

Kdditt Aih Musri Biskotak
Matistksrs Faiha Swatk
Btiktb Bokrh Bisrutk
The Bohrt Well

«Oum come Nadi ibn As-Saiday Akuk Alborsaiday
Wish-Shabab al-Lmah D Lmmt Rigal Lisknderani
One Hagy Ma as-the-Sinawy Suhagi Vel’anavi
Illy Vilmahlav Miyः Miyः th-Naubः Elgamal

As-Ad-world Hysः Kiddah Matawasish Swaysh Kiddah
Well-Lismalviyyh Shyama Kadu Alaida
Via the ash-Sri’vh Vihna Klimni Akwa Baॅd
Wahana Via Akwa Baॅd
Kabir and Amlna

The Farkt Kaab and Htamelः
‘Ad-world Ha’oylः PRASAD
They find themselves in Ba’a Tadelha etc.
Skitt Kitir

Yew Mnaufai Bhiry Dumeyaty
Doll A’rblyr Minister Ikwaty
Hlyyib ‘Ahl Vi’raib
Nadilom Ruoh

Vktr Hagh Faiha Mizh
Fay Habaibna Nshofa Algizh
Or Mrhb ‘Alf Ktwah Azizah
Binas Mtruuh

Это просто, и вы это сделаете,
Вы выскажетесь на весь мир,
и дадите клятву сделать его лучше.
Вы слишком долго молчали
Что получил Египет от этого молчания?
Завтра вы выразите свои условия,
и это хорошие новости!

Давайте призывайте саиди (из Верхнего Египта) и своего племянника из ПОрт-Саида
и молодежь Александрии, потому что это объединение людей.
А я приду f людьми из Сохага, Кену из Синая и лучшими из лучших.
Нет нужды дважды проверять людей из Суэца, все теперь перемешалось.
И люди из Исмаилии, которые через многое прошли.
Поговорим о людях с Востока, вместе мы сильнее!
Вместе мы сильнее
И крепка наша надежда!

Это просто, и вы это сделаете,
Вы выскажетесь на весь мир,
и дадите клятву сделать его лучше.
Вы слишком долго молчали

Люди из Минуфа или Думьята,
Эти люди ближе мне, чем братья,
Они все моя семья и друзья
Давайте позовем их!

И то, что для нас самое главное —
это увидеть наших любимых из Гизы
О приветсвия с тысячей шагов
по направлению к народу

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector