Пайымдау перевод на русский

пайымдау

1 пайымдау

2 құндылықты пайымдау

3 пайымдау

4 ақша болжамы

5 құндылық пайымдама

6 талдам

См. также в других словарях:

бастапқы ақпарат — (Исходная информация) электронды есептеу машинасының көмегімен әр түрлі (мәліметтік, есептеу, т.б.) тапсырмаларды орындауға қажетті ақпарат. Орындалатын тапсырмалардың сипатына байланысты бастапқы ақпарат сандар, кесте, түсініктеме, пайымдау… … Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

Антропософия — (гр. аntropоs – адам және sophia – даналық) – адам рухының асқан сезімдік (сезімнен тыс) әлемге өте алатынын мойындайтын мистикалық ілім, теософияның бір түрі. Оның негізін қалаушы австриялық философ Р. Штейнер болып саналады. Енбектері Құпия… … Философиялық терминдердің сөздігі

Вайшешика — (санскр. вишеша – ерекшелік, айырмашылық) – үнді философиясының классикалық кезеңіндегі индуистік философиялық мектеп, алты даршаналардың (І мыңжылдықтың ортасына қарай Үндіде қалыптасқан философиялық мектептердің) бірі. Мектептің бұлай аталуына… … Философиялық терминдердің сөздігі

Идеализм — (фр. idealisme, гр. idealism) – болмыс концепциясының шеңберінде рухтың немесе сананың бастапқылығын (алғашқылығын) мойындайтын философиядағы теория, доктрина. Басқаша айтқанда, идеализм материализмге қарама қарсы идеяны, сананы, рухты бірінші,… … Философиялық терминдердің сөздігі

Идея — (гр.idea – түр, образ, тек, сыртқы көрініс; eidos – түр, іс әрекет амалы, сапа, идея, пайымдау, образ) – әртүрлі философиялық жүйелерде рухтың (кейінірек –білімнің) ең дамыған формаларын белгілеу үшін қолданылатын ұғым. Алғашқылардың бірі болып… … Философиялық терминдердің сөздігі

Теизм — (гр. theos құдай) мазмұны Құдай туралы ұғымдар, оның барлығын (бар екендігін) негіздеу, оның әлемге және адамға қатынасы туралы пікірлерден құралатын діни көзқарас. Терминді ағылшын философы Р.Кедворт енгізді.Ағартушылық дәуірде христиандық… … Философиялық терминдердің сөздігі

Теория — (гр. theoria бақылау, пайымдау, зерттеу) –белгілі бір құбылыс немесе шындықтың саласының елеулі заңдылықтары, қасиеттері және байланыстары туралы тұтас түсінік беретін ғылыми білімді ұйымдастырудың жоғары формасы.Классикалық ғылымда идеал бойынша … Философиялық терминдердің сөздігі

Источник

басқаша пайымдау

1 басқаша

басқаша айтқанда — иными словами, иначе говоря

2 басқаша

басқаша сактау — инф. сохранить как

3 пайымдау

4 құндылықты пайымдау

5 пайымдау

6 ақша болжамы

7 алынған пайда

8 жүк жөнелту

— ускорить отгрузку товара .

Біз сіздерге келісімшартқа сәйкес барлық машиналарды жөнелттік .

Мы отгрузили вам все машины согласно контракту .

Біз машиналардың жеткізілімін жеделдету үшін барлық мүмкіндікті жасаймыз .

Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить поставку машин .

Бұл жөнінен бізде бәрі де реттелген .

В этом отношении у нас все в порядке .

Өткен тоқсанда вагондарды бізге керектісінен аздау алдық .

В прошедшем квартале мы получили меньше вагонов, чем это было нам нужно .

Қазір істің жайы мүлде басқаша. Қазір вагондар бөлінген, енді кідіріс болмайды .

Сейчас дело обстоит совсем по-другому. Вагоны сейчас выделены, так что задержки не будет .

— срочно сообщить нам отгрузочные реквизиты .

Жөнелтім деректемелерін біз сіздерге телекс (факс) арқылы хабарлаймыз .

Отгрузочные реквизиты мы вам сообщим по телексу (факсу ).

Жөнелтім мүмкіндігі туралы біз сіздерге ең таяу уақытта хабарлаймыз .

О возможности отгрузки мы вам сообщим в самое ближайшее время .

Маусым айындағы жөнелтім туралы мәліметтерді жазып алыңызшы .

Запишите, пожалуйста, сведения об отгрузке за июнь месяц .

Біз жөнелтім туралы мәліметтерді алған бойда оларды сіздерге дереу телефонмен хабарлаймыз .

Как только мы получим сведения об отгрузке, мы сразу же сообщим их вам по телефону .

Біз тауардың жөнелтілгені туралы деректерді (хабарламаны) осы кезге дейін алған жоқпыз .

Мы до сих пор не получили данных (извещения) об отгрузке товара .

Біз өз фирмамыздан жөнелтімнің жеделдетілуін сұрадық .

Мы попросили нашу фирму ускорить отгрузку .

9 қайта топтастыру

10 құндылық пайымдама

11 лизингілік операциялар

Лизинг кәсіпкерлік қызмет үшін мүлікті (яғни затты, объектіні) пайдалануға берумен байланысты ұзақ мерзімді жалгерлік нысаны дегенді білдіреді. Лизинг – бір мезгілде жасалатын үш операцияның: жалға алудың, несие берудің және материалдық-техникалық жабдықтаудың бірыңғай кешені .

Лизинг означает форму долгосрочной аренды, связанную с передачей в пользование имущества (т.е. предмета, объекта) для предпринимательской деятельности. Лизинг – это единый комплекс трех одновременно совершаемых операций: аренды, кредитования и материально-технического снабжения .

Еркін айналысқа түсуіне тыйым салынған мүліктен, сондай-ақ жер телімдері мен табиғи объектілерден басқа кәсіпкерлік қызмет үшін пайдаланылуы мүмкін кез келген тұтынылмайтын заттар лизинг заты бола алады .

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, которые могут быть использованы для предпринимательской деятельности, за исключением имущества, запрещенного для свободного обращения, а также земельных участков и природных объектов .

В лизинговой сделке участвуют :

— лизинг затын сатушы қатысады .

— продавец предмета лизинга .

Лизинг беруші – лизингілік қызметті жүзеге асырушы, яғни лизинг үшін арнайы сатып алынған мүлікті шарт бойынша лизингіге беруші шаруашылық жүргізуші субъект (лизингілік компания, банк, т.б.). Басқаша айтқанда, лизинг беруші – осы мүлікті жалға беруші. Лизинг беруші лизинг шарты бойынша лизинг алушы көрсеткен мүлікті белгілі бір сатып алушыдан меншігіне сатып алуға және бұл мүлікті лизинг алушыға ақы үшін кәсіпкерлік мақсатта уақытша иеленуге және пайдалануға міндеттенеді .

Лизингодатель представляет собой хозяйствующий субъект (лизинговая компания, банк и т.д.) или индивидуального предпринимателя, осуществляющего лизинговую деятельность, т.е. передачу по договору в лизинг специально приобретенного для этого имущества. Иначе говоря, лизингодатель – это арендодатель данного имущества. Лизингодатель по договору лизинга обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей .

Лизинг алушы – мүлікті лизинг шарты бойынша пайдалануға алушы азамат, шаруашылық жүргізуші субъект. Басқаша айтқанда, лизинг алушы – жалгер (жалға алушы ).

Лизингополучатель – это гражданин или хозяйствующий субъект, получающий имущество в пользование по договору лизинга. Иначе говоря, лизингодатель – это арендатор .

Лизингілік мүлікті сатушы – шаруашылық жүргізуші субъект – машиналар мен жабдықтарды дайындаушы, сондай-ақ лизинг заты болып табылатын мүлікті сатушы басқа бір шаруашылық жүргізуші субъект немесе азамат .

Продавец лизингового имущества – хозяйствующий субъект – изготовитель машин и оборудования, а также другой хозяйствующий субъект или гражданин, продающий имущество, являющееся предметом лизинга .

Лизинг шарты жазбаша нысанда жасалады. Лизинг шартының атауында оның нысаны, тұрпаты және түрі айқындалады .

Договор лизинга заключается в письменной форме. В названии договора лизинга определяются его форма, тип и вид .

Лизинг шартында мынадай елеулі ережелер болады :

Договор лизинга содержит следующие существенные положения :

— лизинг затының дәл сипаттамасы ;

— точное описание предмета лизинга ;

— берілетін меншік құқықтарының көлемі ;

— объем передаваемых прав собственности ;

— лизинг затын табыстайтын жердің атауы және табыстау тәртібін көрсету ;

— наименование места и указание порядка передачи предмета лизинга ;

— лизинг шартының қолданылу мерзімін көрсету ;

— указание срока действия договора лизинга ;

— лизинг затын теңгерімдік есепке алу тәртібі ;

— порядок балансового учета предмета лизинга ;

— лизинг затын ұстау және жөндеу тәртібі ;

— порядок содержания и ремонта предмета лизинга ;

— лизинг беруші кешенді лизинг шартының негізінде көрсететін қосымша қызметтер тізбесі ;

— перечень дополнительных услуг, предоставленных лизингодателем на основании договора комплексного лизинга ;

— лизинг шартының жалпы сомасын көрсету және лизинг берушіге төленетін сыйақысының мөлшері ;

— указание общей суммы договора лизинга и размер вознаграждения лизингодателя ;

— есеп айырысу тәртібі (төлем төлеу кестесі );

— порядок расчетов (график платежей );

— егер шартта өзге жәйіт көзделмесе, лизинг берушінің немесе лизинг алушының лизинг затын лизинг шартымен байланысты қатерлерден сақтандыру міндеттемесін айқындау .

— определение обязательства лизингодателя или лизингополучателя застраховать предмет лизинга от связанных с договором лизинга рисков, если иное не предусмотрено договором .

Лизинг беруші лизинг шарт бойынша :

Лизингодатель по договору лизинга обязуется :

— қаржы немесе аралас лизингіні жүзеге асырған жағдайда лизинг алушыға белгілі бір мүлікті белгілі бір ақыға табыстау үшін белгілі бір сатушыдан (жеткізушіден) өз меншігіне сатып алуға немесе бұрын сатып алынған мүлікті белгілі бір мерзімге белгілі бір шарттар негізінде лизинг заты ретінде табыстауға ;

— в случае осуществления финансового или смешанного лизинга приобрести у определенного продавца (поставщика) в собственность определенное имущество для его передачи за определенную плату или передать ранее приобретенное имущество на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю ;

— лизинг шартының мазмұнынан туындайтын басқа да міндеттерді орындауға міндеттенеді .

— выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга .

— лизинг беру шартында көзделген тәртіппен лизинг затын беруге ;

— принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга ;

— лизинг берушіге оның инвестициялық шығынын өтеуге, оған сыйақы төлеуге ;

— возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и выплатить ему вознаграждение ;

— лизинг шартының күші біткеннен кейін, егер шартта басқа жәйіт көзделмесе, лизинг затын қайтарып беруге немесе лизинг затын сатып алу-сату шарты негізінде меншігіне сатып алуға ;

— по окончании действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи ;

— шарт мазмұнынан туындайтын басқа да міндеттемелерді орындауға міндеттенеді .

— выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга .

Лизингіні былайша жіктеуге болады :

Лизинг можно классифицировать следующим образом :

Нысаны бойынша лизинг ішкі және халықаралық лизингілерге бөлінеді. Ішкі лизингіде лизинг алушы, лизинг беруші және сатушы Қазақстанның резиденттері болып табылады. Халықаралық лизингіде лизинг беруші немесе лизинг алушы Қазақстанның бейрезиденттері болып табылады .

По форме лизинг подразделяется на внутренний и международный лизинги. Во внутреннем лизинге лизингодатель, лизингополучатель и продавец являются резидентами Казахстана. При международном лизинге лизингодатель или лизингполучатель являются нерезидентами Казахстана .

Тұрпаты бойынша лизинг ұзақ мерзімді (3 жылға дейін), орта мерзімді (1,5 жылдан 3 жылға дейін) және қысқа мерзімді болып бөлінеді .

По типам лизинг подразделяется на долгосрочный (до 3 лет), среднесрочный (от 1,5 до 3 лет) и краткосрочный .

Түрлері бойынша лизинг қаржылық және оперативтік лизингілерге бөлінеді .

По видам лизинг подразделяется на финансовый и оперативный .

Қаржылық лизинг – лизинг беруші лизинг алушы көрсеткен мүлікті белгілі бір сатып алушыдан меншігіне сатып алуға және осы мүлікті лизинг заты ретінде белгілі бір ақы үшін, белгілі бір мерзімге және белгілі бір шарттар негізінде уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенетін лизинг түрі .

Финансовый лизинг – это вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование .

Оперативтік лизинг – лизинг беруші тәуекелді өз мойнына алып мүлікті сатып алатын, кейіннен оны белгілі бір ақы үшін лизинг заты ретінде белгілі бір мерзімге және белгілі бір шарттар негізінде лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға беретін лизинг түрі .

Оперативный лизинг – это вид лизинга, при котором лизингодатель закупает имущество на свой риск, а после передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование .

Лизингінің мерзімі ұзақтығы жағынан лизинг затының толық тозымпұлына (амортизациясына) тең не одан асып түседі. Лизинг шартының қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін лизинг заты лизинг алушының меншігіне өтеді. Лизинг мерзімі шарт бойынша белгіленеді .

Срок лизинга по продолжительности равен сроку полной амортизации предмета лизинга или превышает его. По окончании срока действия договора лизинга предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя. Срок лизинга устанавливается по договору .

Лизингілік төлемдер бойынша айырысуды үш әдіспен жүргізіледі :

Расчет по лизинговым платежам производится тремя методами :

— ақы төлеудің тиянақталған сомасымен төлеу ;

— с фиксированной суммой оплаты ;

— ең төмен төлемдермен төлеу әдісімен .

— методом минимальных платежей .

Онда мынадай қосымша қызметтер көрсету қамтылуы мүмкін :

Лизинговая сделка может включать в себя оказание дополнительных услуг :

— зияткерлік меншікке құқықты (ноу-хауды, лицензиялық құқықтарды, тауар белгілеріне, маркаларға құқықтарды, т.б.) сатып алу ;

— приобретение прав на интеллектуальную собственность (ноу-хау, лицензионных прав, прав на товарные знаки, марки и др .);

— құрастыру жұмыстарын жүзеге асыру ;

— осуществление шеф-монтажных работ ;

— кейінгі кепілдікті қызметтер көрсету және жөндеу, т.б .

— послегарантийное обслуживание, ремонт и др .

Лизинг шаруашылық жүргізуші субъектінің негізгі қорларды алуына және ақшаны айналымнан алмастан оларды пайдалануына мүмкіндік береді .

Лизинг позволяет хозяйствующему субъекту получить основные фонды и начать их эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота .

Банк өз клиентіне лизингі-лік келісім арқылы жабдық сатып алуды ұсына алады, бұл келісім бойынша банк жабдықты сатып алып, клиентке жалға береді .

Банк может предложить своему клиенту обрести оборудование с помощью лизингового соглашения, по которому банк покупает оборудование и сдает в аренду клиенту .

Какие условия должен выполнить клиент для заключения лизингового договора .

Жасасқан шартқа сәйкес клиент лизингілік төлемдер төлеуге тиіс, бұл төлемдер, сайып келгенде, банкінің сатып алып, жалға берген жабдығының құнын толық жабады .

В соответствии с заключенным договором клиент должен вносить лизинговые платежи, которые в конечном счете полностью покрывают стоимость купленного банком и сданного в аренду оборудования .

12 талдам

13 ұқсату

14 шеккен залал

15 Банкілік есеп айырысу (ағымдағы және басқа) шотын ашу

Есеп айырысу (ағымдағы және өзге) банкілік шоттарды ашу үшін банкіге қандай құжаттарды беру қажет?

Какие документы необходимо предоставить банку для открытия расчетного (текущего и иного) банковского счета?

Банкілік есеп айырысу (ағымдағы немесе өзгедей) шотын ашу үшін клиент қолданыстағы заңнамаға және банк ережелері мен ғұрыптарына сәйкес банкіге мынадай құжаттар ұсынады :

Для открытия расчетного (текущего или иного) банковского счета клиент представляет в банк, в соответствии с действующим законодательством и банковскими правилами и обычаями, следующие документы :

— шот ашу жөніндегі өтініш ;

— заявление на открытие счета ;

— жарғының, құрылтайшылық шарттың, жалпы жиналыстың ғ1 хаттамасының, кәсіпорынды тіркеу туралы куәліктің, бас бухгалтерді тағайындау туралы бұйрықтың көшірмелері ;

— копии устава, учредительного договора, протокола ғ1 общего собрания, свидетельства о регистрации предприятия, приказа о назначении главного бухгалтера ;

— кодтар беру (Статистика жөніндегі мемлекеттік агенттіктен) және есепке қою (аумақты салық органдарынан) туралы анықтамалар ;

— справки о присвоении кодов (из Государственного агентства по статистике) и постановке на учет (из территориальных налоговых органов );

— Жинақтаушы зейнетақы қорында, Халықты жұмыспен қамту қорында, Міндетті медициналық сақтандыру қорында, Әлеуметтік сақтандыру қорында тіркелгенін растайтын құжаттардың көшірмелері ;

— копии документов, подтверждающие регистрацию в Накопительном пенсионном фонде, Фонде занятости населения, Фонде обязательного медицинского страхования, Фонде социального страхования ;

— қойылған қолдар мен мөрдің бедері түсірілген екі карточка .

— две карточки с образцами подписей и оттиска печати .

Құрылтайшылық құжаттарды нотариалдық немесе тіркеуші органдар куәландыруға тиіс .

Учредительные документы должны быть удостоверены нотариальными или регистрирующими органами .

Банк карточкалары өтініш сияқты қолдан толтырылады. Банк карточкаларын толтыру кезінде қойылған қолдар тек нотариустың немесе жоғары тұрған органның лауазымды адамының қатысуымен ғана тіркеледі .

Банковские карточки могут быть заполнены так же как заявление – от руки. При заполнении банковских карточек подписи фиксируются только в присутствии нотариуса или должностного лица вышестоящей организации .

Бірінші қолды қою құқығы кәсіпорынның басшысына немесе оның орынбасарына тиесілі, екінші қолды қою құқығы бас бухгалтерге тиесілі, бұл қызмет штатта жоқ болған жағдайда бухгалтерлік есепті жүргізу жүктелген адамға тиесілі. Құжаттарға қол қою құқығын аталған адамдарға беру кәсіпорын бойынша шығарылған бұйрықпен ресімделуге тиіс. Бұл екі қолдың есеп айырысу құжаттарында болуы – банкінің оларды орындауға қабылдауы үшін аса маңызды шарт. Егер кәсіпорында бас бухгалтердің орнына басқаша аталатын лауазым көзделген болса, онда бұл жайында карточкада белгі соғылуға тиіс .

Право первой подписи принадлежит руководителю предприятия или его заместителю, право второй – главному бухгалтеру, при отсутствии этой должности в штате – лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Предоставление права подписания документов указанным лицам должно быть оформлено приказом по предприятию. Наличие этих двух подписей на расчетных документах – важнейшее условие для принятия их к исполнению банком. Если на предприятии вместо должности главного бухгалтера предусмотрена должность с иным названием, то об этом должна быть сделана отметка в карточке .

Егер штатта бухгалтер лауазымы жоқ болса, есеп айырысу құжаттарында кімнің қолы қойылады?

Чья подпись фиксируется в расчетных документах, если в штате предприятия нет должности бухгалтера?

Егер штатта бухгалтер лауазымы немесе оның міндетін атқарушы адам жоқ болса, тек басшының ғана қолы тіркеледі .

Если в штате нет должности бухгалтера или лица, выполняющего его функции, фиксируется лишь подпись руководителя .

Бөлімшеге есеп айырысудың қосалқы шотын ашқан жағдайда қандай құжаттар қажет?

Какие документы необходимо предоставить в случае открытия подразделению расчетного субсчета?

Мұндай жағдайда бас кәсіпорынның бөлімшені құру туралы бұйрығы және осы қосалқы шот бойынша жасалуға рұқсат етілген операциялар көрсетілген өтініш банк карточкасымен бірге банкіге табыс етіледі. Қосалқы есеп айырысу шотын да, ағымдағы шотты да ашу кезінде банкіге сондай-ақ бөлімшенің бас ұйым бекіткен жарғысы да ұсынылады. Банк карточкаларын жоғары тұрған ұйым мөрін басып, растайды, бұл орайда нотариалдық жолмен растаудың қажеті болмайды .

В этом случае вместе с банковскими карточками в банк предоставляются приказ головного предприятия о создании подразделения и заявление с перечислением тех операций, которые разрешается совершать по этому субсчету. При открытии и расчетного субсчета, и текущего счета в банк также предоставляется утвержденный головной организацией устав подразделения. Банковские карточки заверяются вышестоящей организацией, ее печатью, нотариальное заверение при этом не требуется .

Шотты ашуға барлық аталған құжаттар беріліп, есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету жөніндегі шартқа қол қойылғаннан кейін банк басқарушысының өкімімен кәсіпорынның шотына нөмір беріліп, оның қаражатын есепке алу үшін бет есеп ашылады .

После предоставления всех указанных документов на открытие счета, подписания договора на расчетно-кассовое обслуживание, по распоряжению управляющего банком, счету предприятия присваивается номер и заводится лицевой счет для учета его средств .

16 Кепілзатты несие/Ипотекалық несие

Сәлеметсіз бе! Мен пәтер сатып алу үшін сіздің банкіден несие ресімдегім келеді .

Здравствуйте! Я хотел(-а) бы оформить кредит на покупку квартиры в вашем банке .

Сіз тұрғын үйдің бастапқы немесе қайталама нарығында пәтер сатып алғыңыз келе ме?

Мен пәтерді тұрғын үйдің қайталама нарығында сатып алғым келеді. Сіздерде несие берудің шарттары қандай?

Я хотел(-а) бы купить квартиру на вторичном рынке жилья. Какие у Вас существуют условия кредитования?

Егер сіз пәтерді тұрғын үйдің қайталама нарығында сатып алғыңыз келсе, онда сатып алынатын пәтер қаланың шетінде орналасуға және салынған жылы 1960 жылдан төмен болмауға тиіс. Тұрғын үйді сатып алу кезінде сіз ипотекалық несиеге ден қоюыңызға болады. Несиені кез келген мерзімге: 5 жылдан 30 жылға дейінгі мерзімге ресімдей аласыз. Пайыздық мөлшерлемесі бастапқы жарнаға қарай жылдық сыйақының 14%-ынан 8%-ына дейін .

Если вы покупаете квартиру на вторичном рынке жилья, приобретаемая квартира должна располагаться в черте города и быть не ниже 1960 года застройки. При покупке жилья вы можете отдать предпочтение ипотечному кредитованию. Кредит можете оформить на любой срок: от 5 до 30 лет. Процентная ставка вознаграждения колеблется от 14% до 8% годовых, в зависимости от первоначального взноса .

Айтыңызшы, сатып алынатын үй кепілзат бола ала ма?

Скажите, пожалуйста, предметом залога может ли выступать приобретаемое жилье?

И¸. Сатып алынатын үй кепілзат бола алады. Банкіге кепілзат ретінде тек сатып алынған пәтерді ғана емес, сонымен бірге қолда бар және сатып алынатын тұрғын үйді де бере аласыз, өзіңіздің қалауыңыз біледі .

Да. Залогом может выступать приобретаемое жилье. В залог вы можете предоставить банку не только купленную квартиру, но и имеющееся жилье, плюс первоначальный взнос, а также имеющееся и приобретаемое жилье, в зависимости от вашего выбора .

Сіздердің несие беру шарттарыңыз маған қолайлы екен. Несие алу үшін қандай құжаттар беруім керек?

Меня устраивают ваши условия кредитования. Какие документы я должен(-а) предоставить для получения кредита?

Біздің банкіде сізге құжаттар пакетін барынша азайтып, несиені тез ресімдейді. Сіз банкіге .

В нашем банке вам быстро оформят кредит при минимальном пакете документов. Вам необходимо принести в банк .

— жеке бастың куәлігін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін );

— удостоверение личности (копия, сверенная работником банка с подлинником );

— СТТН-ін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін );

— РНН (копия, сверенная работником банка с подлинником )

— жұбайының жеке куәлігін, СТТН-ін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін );

— удостоверение личности, РНН супруги(-а) (копия, сверенная работником банка с подлинником )

— жекешелендіру шартында не тұрғын үйді сатып алуға негіз болып табылатын басқа құжаттарда көрсетілген кәмелетке толған барлық меншіктенушілердің мүлікті кепілзатқа беруге және оны соттан тыс сатуға нотариус куәландырған келісімін (түпнұсқасын) әкелуіңіз қажет .

— нотариально удостоверенное согласие всех совершеннолетних собственников, указанных в договоре приватизации либо в других документах, являющихся основанием для приобретения жилья на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (подлинник ).

И¸, талап етіледі. Егер пәтер некеде тұрған кезде сатып алынған болса – жұбайының мүлікті кепілзатқа беруге және соттан тыс сатуға нотариус куәландырған келісімі (түпнұсқасы) керек ;

Да, требуется. Если квартира приобретена во время брака – нотариально удостоверенное согласие супруга(-и) на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (подлинник );

— егер пәтер жұбайлардың біріне тиесілі болса және оны сатып алу кезінде ол некеде тұрмаған болса – оның осы жайында нотариус куәландырған өтініші (түпнұсқасы) керек .

— если квартира принадлежит одному из супругов, и в момент ее приобретения он(-а) в браке не состоял(-а) – его (ее) нотариально удостоверенное заявление об этом (подлинник ).

Біздің банкіде сыйақының пайыздық мөлшерлемесі бастапқы жарнаның сомасына қарай есептеледі. Егер бастапқы жарна алынатын несиенің 20%-ын құраса, онда пайыз-дық мөлшерлеме жылдық сыйақының 14%-ы. Бастапқы жарна 50% болғанда – пайыздық мөлшерлеме жылдық сыйақының 10%-ына дейін төмендетіледі. Басқаша айтқанда, егер сіз құны 100000 АҚШ доллары тұратын пәтерді сатып алғыңыз келсе, ал сіздің бастапқы жарнаңыз 50000 АҚШ доллары болса, пайыздық мөлшерлеме 10%-ды құрайды .

У нас в банке процентная ставка вознаграждения зависит от суммы первоначального взноса. Если первоначальный взнос составляет 20% от получаемого кредита, то процентная ставка составит 14% годовых. При первоначальном взносе 50% – процентная ставка снизится до 10% годовых. Иначе говоря: если вы хотите купить квартиру стоимостью 100000 долларов США, при этом ваш первоначальный взнос составляет 50000 долларов США, процентная ставка составит 10% .

Сіздің несие бойынша ай сайынғы төлеміңіз 120000 теңге болмақ .

Ваши ежемесячные выплаты по кредиту составят: 120000 тенге .

И¸, сіз несиені ешқандай айыппұл төлемей, мерзімінен бұрын өтеуіңізге болады. Бірақ бізде бастапқы жарна төлеген күннен (несие алған күннен) бастап 6 айға тыйым салынған .

Да, вы можете досрочно погасить кредит без каких-либо штрафных санкций. Но, у нас существует мораторий 6 месяцев со дня первоначального взноса (со дня получения кредита ).

Сіз банкінің кез келген бөлімшесінен жұмыс күндері сағат 9-дан 19-ға дейін кеңес ала аласыз. Біздің несие жөніндегі менеджерлеріміз (кеңесшілеріміз) кәсіби тұрғыда кеңес өткізеді және сіздің білгіңіз келген барлық сұрағыңызға жауап қайтарады. Несие жөніндегі менеджерлер демалыс күндері де жұмыс істейді: сенбіде сағат 10-нан 18-ге дейін, жексенбіде сағат 10-нан 15-ке дейін .

Консультацию вы можете получить в любом отделении банка в рабочие дни с 9 до 19 часов. Наши кредитные менеджеры (консультанты) профессионально проведут консультацию и ответят на все интересующие вас вопросы. Кредитные менеджеры работают и в выходные дни с 10 до 18 часов – в субботу и с 10 до 15 часов — в воскресенье .

В первую очередь, вы должны .

— несиенің ықтимал сомасы мен мерзімін анықтау үшін менеджерден ақыл-кеңес алуға ;

— получить консультацию у менеджера банка для определения возможной суммы и срока кредита ;

— несиені өтеудің алдын ала кестесін алуға ;

— получить предварительный график погашения кредита ;

— банкіге беретін құжаттардың тізбесін алуға ;

— получить перечень документов для предоставления в банк ;

— несие беру туралы алдын ала шешімді алуға тиіссіз .

— получить предварительное решение о выдаче кредита .

Егер банк несие беруді мақұлдаса, мен сатып алу-сатуды ресімдеуге кірісе алам ба?

Если банк одобрит выдачу кредита, могу ли я начать оформление купли-продажи?

Несие беру жөнінде оң шешім болғанда сіз .

При положительном решении по кредитованию вы должны .

— ағымдағы шотты ашуға ;

— открыть текущий счет ;

— сатушымен сатып алу-сату шартына нотариустың растауымен қол қоюға ;

— подписать договор купли-продажи с продавцом, нотариально заверив его ;

— бастапқы жарна сомасын беруге не бастапқы жарнаны өзіңіз банкіде ашатын депозитке салуға ;

— передать сумму первоначального взноса продавцу либо внести первоначальный взнос на депозит, который вы откроете в банке ;

— несие шартына қол қоюға ;

— подписать кредитный договор ;

— сақтандыру шартын ресімдеуге ;

— оформить договора страхования ;

— сатып алушымен есеп айырысу үшін өзіңіздің ағымдағы шотыңыздан несие алуға тиіссіз .

— получить кредит со своего текущего счета для дальнейшего расчета с продавцом .

Мен құжаттарды банк арқылы Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта қайта ресімдей аламын ба?

Ия, сіз құқық белгілейтін құжаттарды банкінің сенім жүктелген тұлғасы арқылы ақыға өзіңізге қайта ресімдей аласыз. Егер сіз құжатты өз бетіңізше Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта ресімдегіңіз келсе, онда сіз тіркелген ипотекалық шартты (клиенттің данасын) және пәтер құжаттарының көшірмелерін алуыңыз керек. Сатып алынған пәтер құжаттарының түпнұсқаларын банкіге әкелесіз. Сатып алынған жылжымайтын мүлікке тыйым салынады .

Да, вы можете переоформить правоустанавливающие документы на себя через доверенное лицо банка за дополнительную плату. Если же вы хотите оформить документы в Центре по недвижимости самостоятельно, то вам следует получить зарегистрированный ипотечный договор (экземпляр клиента) и копию документов на квартиру. Оригиналы документов на купленную квартиру вы приносите в банк. На приобретенную недвижимость накладывается арест .

Мен сіздің банкіден салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға несие ала аламын ба?

Ия. Сіз тұрғын үйдің бастапқы нарығында пәтер сатып алуға несие ала аласыз. Сіз неғұрлым егжей-тегжейлі және кәсіби кеңесті несие жөніндегі менеджерден ала аласыз. Несие бөліміне барғайсыз .

Да. Вы можете получить кредит на покупку квартиры на первичном рынке жилья. Более подробную и профессиональную консультацию вы можете получить у менеджера по кредитам. Пройдите, пожалуйста, в кредитный отдел .

Қайырлы күн. Мені сізге салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға несиені ресімдеу туралы толығырақ ақпарат алу үшін жіберді .

Добрый день. Меня направили к вам для получения более полной информации об оформлении кредита на приобретение строящегося жилья .

Сәлеметсіз бе? Салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға, жеке құрылысқа және оны әрлеуге несие алу үшін .

Здравствуйте. Для получения кредита на приобретение строящегося жилья, на индивидуальное строительство и его отделку вам необходимо .

— несиені өтеу кестесін жасау ;

— составить график погашения кредита ;

— құрылыс компаниясымен үлестік қатысу шартын не мердігерлік шартын жасасу (құрылыс компаниясының күшімен салынатын жеке құрылысқа несие беру кезінде );

— заключить со строительной компанией договор долевого участия либо договор подряда (при кредитовании на индивидуальное строительство силами строительной компании );

— бастапқы соманы құрылыс компаниясының шотына төлеу ;

— внести сумму первоначального взноса на счет строительной компании ;

— үлестік қатысу шартын және бастапқы жарна сомасының төленгенін қуаттайтын құжатты беру ;

— предоставить договор долевого участия и документ, подтверждающий внесение суммы первоначального взноса ;

— несие шарты мен басқа да шарттарға қол қою ;

— подписать кредитный и другие договора ;

— қажетті құжаттарды Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта тіркеу тәртібін нақтылау ;

— уточнить порядок регистрации необходимых документов в Центре по недвижимости ;

— несиені қолма-қол ақшалай алу не несие сомасын құрылыс компаниясының шотына аудару қажет .

— получить кредит наличными деньгами, либо перечислить сумму кредита на счет строительной компании .

Мен өз шотымнан ақша алып, құрылыс компаниясымен есептесе аламын ба?

Могу ли я рассчитаться со строительной компанией, сняв деньги со своего счета?

Ия, сіз өзіңіздің ағымдағы шотыңыздан несие алып, мердігермен есептесе аласыз. Құрылыс аяқталып, тұрғын үй пайдалануға берілгеннен кейін құрылыс компаниясымен сатып алу-сату шартын жасасып, өзіңіздің жаңа тұрғын үйіңіздің кілтін алуыңыз керек .

Да, вы можете получить кредит со своего текущего счета и осуществить расчеты с подрядчиком. После завершения строительства и ввода жилья в эксплуатацию необходимо заключить договор купли-продажи со строительной компанией и получить ключи от своего нового жилья .

Айтыңызшы, жылжымайтын мүлік кімнің есебінен бағаланады?

Скажите, пожалуйста, за чей счет проводится оценка недвижимости?

Біздің банкіде жылжымайтын мүлікті бағалау және мәмілені тіркеу банк есебінен жүргізіледі .

В нашем банке оценка недвижимости и государственная регистрация сделки проводится за счет банка .

Бізде қосымша қамтамасыз ету жоқ. Тиянақталған немесе сатылы мөлшерлемелерді таңдау мүмкіндіктері бар. Сіз қарыз қаражатын бір мезгілде немесе объектінің салынуына қарай траншпен аударуыңызға болады. Бастапқы жарнаны банк депозитіне, не тікелей құрылыс компаниясының шотына аударуға мүмкіндік бар. Меншік құқығы мен жылжымайтын мүлік кепілін тіркеу банк есебінен жүргізіледі. Біз мінсіз беделді жетекші құрылыс компанияларымен ынтамақтасып отырмыз .

У нас отсутствует дополнительное обеспечение. Есть возможность выбора фиксированной или ступенчатой ставки. Вы можете перечислять заемные средства единовременно или траншами, по мере строительства объекта. Существует возможность перечисления первоначального взноса на депозит банка, либо непосредственно на счет строительной компании. Регистрация прав собственности и залога недвижимости осуществляется за счет банка. Мы сотрудничаем с ведущими строительными компаниями с безупречной репутацией .

Ия, ақшалай қаражатты сіз банкінің депозитінде жинай аласыз .

Да, денежные средства вы можете накапливать на депозитах банка .

Сіз несиені мерзімінен бұрын және айыппұлсыз өтей аласыз .

Вы можете досрочно и без штрафов погасить кредит .

Біз сізге ипотекалық несиенің түрлі бағдарламаларын ұсына аламыз. Бізде өзіңіздің тұрғын үй жағдайыңызды жаңа тұрғын үй сатып алу және қазірдің өзінде бар тұрғын үйді болашақта сату жолымен жақсартуыңызға болатын несие беру бағдарламасы бар. Мұндай несиелендіруде сатып алынатын тұрғын үй құнының 100%-ы түрінде несие аласыз. Бастапқы жарна болмайды – қолда бар пәтер кепілзат болады. Ескі пәтер кейінірек және неғұрлым тиімді бағамен сатылады .

Мы можем предложить вам различные программы ипотечного кредитования. У нас есть программа кредитования, при которой вы можете улучшить свои жилищные условия путем приобретения нового жилья и, в будущем, продажи уже имеющегося. При подобном кредитовании вы получаете кредит в 100% от стоимости приобретаемого жилья. Первоначальный взнос отсутствует – залогом выступает имеющаяся квартира. Старая квартира продается позже и по более выгодной цене .

Сыйақы пайызы таңдалған несие пакетіне байланысты. Ай сайынғы табысы 100000 теңгеден асатын клиенттерге есептелген. Ол 25 жылға дейінгі мерзімге беріледі, бастапқы жарнасы жылдық сыйақының 15%-ы. Негізгі борыштың сомасын несие алған кезден 6 ай өткен соң өтеуге болады. Несие жылдық сыйақының 13%-ы есебімен беріледі. Қосымша кепілзат беру жағдайында сіз басқа несие пакетін пайдалана аласыз. Бастапқы жарна 30% және одан көп. Қосымша жарна беру осы желі бойынша несие алу шарты болып табылады. Шұғыл мұқтаждарға арналған несие желісі сізге мүлік кепілімен қарыз алу қызметін ұсынады. Сыйақының пайыздық мөлшерлемесі кепілзатқа берілетін тұрғын үй құнынан төленетін бастапқы жарнаға байланысты. Бастапқы жарна 20% болғанда, егер несие АҚШ долларымен алынса, төлем 13%-ды, теңгемен алынса, 14%-ды құрайды .

Процент вознаграждения зависит от выбранного кредитного пакета. Есть пакет рассчитанный на клиентов, имеющих ежемесячный доход более 100000 тенге. Он выдается сроком до 25 лет, с первоначальным взносом от 15% годовых. Погашение суммы основного долга возможно через 6 месяцев с момента получения кредита. Кредит выдается под 13% годовых. При условии предоставления дополнительного залога вы можете воспользоваться другим кредитным пакетом. Первоначальный взнос 30% и более. Условием получения кредита по этой линии является предоставление дополнительного взноса. Кредитная линия, рассчитанная на неотложные нужды предлагает вам услуги на получение займа под залог имущества. Процентная ставка вознаграждения зависит от первоначального взноса от стоимости жилья предоставляемого в залог. При первоначальном взносе — 20% выплаты составят 13%, в случае, если кредит берется в долларах США, 14% — если в тенге .

Егер мен тұрғын үй құны сомасының жартысын төлесем, сыйақының пайыздық мөлшерлемесі қандай болмақ?

Если я внесу половину суммы от стоимости жилья, какова будет процентная ставка вознаграждения?

Егер бастапқы жарна 50%-ды құраса, сыйақының пайыздық мөлшерлемесі жылдық сыйақының 10%-ына дейін төмендетіледі .

Если первоначальный взнос составляет 50%, процентная ставка вознаграждения снижается до 10% годовых .

Какие документы необходимо предоставить для получения кредита под залог недвижимого имущества?

Кепілзатқа пәтер ұсынылған жағдайда сіз .

В случае, если в залог предлагается квартира, вам необходимо предоставить :

жылжымайтын мүлікке құқықты туындатқан құжаттарды (сатып алу-сату, айырбас, сыйға тарту шарты, т.б.) – банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін ;

документы, на основании которых возникло право на недвижимое имущество (договор купли-продажи, мены, дарения, и др.) – копия, сверенная работником банка с подлинником ;

пәтердің жоспары (техпаспорт) – банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін ;

план на квартиру (техпаспорт) – копия, сверенная с работником банка с подлинником ;

жылжымайтын мүлікке құқықты және онымен жасалған мәмілені мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін) беруіңіз қажет .

свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия, сверенная работником банка с подлинником ).

Мен кепілзатқа тұрғын үй ұсынғым келеді. Бұл мүмкін бе?

Я хотел(-а) бы в залог предоставить жилой дом. Возможно ли это?

Егер тұрғын үй кепілзат болса, онда жоғарыда айтылған құжаттармен бірге мынадай құжаттар жинау қажет :

В случае, если залогом является жилой дом, то Вам, необходимо собрать следующие документы, кроме вышеуказанных :

жер телімінің кадастрлық (бағаланба) құнының актісі ;

акт кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка ;

жер телімінде орналасқан жылжымайтын мүліктің бағаланба құнының актісі ;

акт оценочной стоимости недвижимого имущества, расположенного на земельном участке ;

уәкілетті органда тіркелген жер теліміне меншік құқығының актісі ;

акт на право собственности на земельный участок, зарегистрированный в уполномоченном органе ;

жер телімі шекарасының жоспары ;

план границ земельного участка ;

шарт жасасылған сәтте ипотека затына үшінші тұлғалардың кепілзат берушіге мәлім барлық құқықтарының тізбесі .

перечень всех известных залогодателю, к моменту заключения договора прав третьих лиц на предмет ипотеки .

Жоқ. Кез келген несиені алу үшін қажетті құжаттардың тізбесіне .

Нет. В перечень документов, необходимых для получения любого кредита в обязательном порядке входят .

— жеке бастың куәлігі (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі );

— удостоверение личности (копия, сверенная работником банка с подлинником );

— СТТН (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі );

— РНН (копия, сверенная работником банка с подлинником );

— свидетельство о браке (нотариально заверенная копия );

— жұбайының жеке куәлігі, СТТН-і (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі) және басқа құжаттар міндетті түрде кіреді .

— удостоверение личности, РНН супруга(-и) – (копия, сверенная работником банка с подлинником) и другие документы .

Біздің банк сізге жастарға арналған ипотекалық несие сияқты басқа несие желісін ұсына алады. Несие жасы қоса есептегенде 30-дан аспаған жас адамдарға арналған. Бұл опция бойынша несие алу үшін жоғары білім, кемінде 2 жылдық жұмыс өтілі болуы қажет. Міндетті шарты – табыстың қуаттамасы. Сатып алынған пәтер кепілзатқа қойылады. Несиені өтеу мерзімі – 30 жылға дейін. Несиенің ең жоғары сомасы 15000000 теңге. Ұсынылатын құжаттар барынша аз – жеке бас куәлігінің, СТТН-нің, ӘЖК-нің (әлеуметтік жеке кодтың) түпнұсқалары .

Наш банк может предложить вам другую кредитную линию, такую как, ипотечный кредит для молодежи. Кредит рассчитан на молодых людей не старше 30 лет включительно. Для получения кредита по этой опции необходимо иметь высшее образование, стаж работы не менее 2 лет. Обязательное условие – подтверждение доходов. Залогом выставляется приобретенная квартира. Срок погашения кредита – до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 15000000 тенге. Предоставляется минимум документов – оригиналы удостоверения личности, РНН, СИКа .

17 Бағаны келісу

Бұл мәселе жөніндегі көзқарастардың түрліше екендігі анықталып отыр .

По этому вопросу выявляются различные точки зрения .

Ұсыныстар әлемдік бағаға сай келмейді .

Предложения не соответствуют мировым ценам .

Біз сіздердің бағаларыңызды бәсекелік ұсыныстардың бағасымен (өткен жылғы бағамен) салыстырғымыз келеді .

Мы хотели бы сравнить ваши цены с ценами конкурентных предложений (с прошлогодними ценами ).

Бұл айқындама бойынша салыстыру үшін материалдар жоқ .

По этим позициям нет материалов для сравнения .

Салыстырмалы есеп жүргізуді өтінеміз .

Мы просим произвести сравнительный расчет .

Жабдықтың бұл түріне қойған сіздің бағаңыз әлемдік нарықтың бағасынан асып түседі .

Ваши цены на этот вид оборудования превышают цены мирового рынка .

Қанекей, ымыраға келу шешімін іздейік .

Давайте поищем компромиссное решение .

Бәлкім, ортақ байламға тоқтармыз .

Может быть сойдемся на середине .

Біз бағамызды бәсекелік материалдармен қуаттай аламыз, ал сіз ше?

Мы можем подтвердить наши цены конкурентными материалами, а вы?

Сізде баға серіктестердің бағасынан жоғары .

У вас цена выше предложений партнеров .

Біз. жұмсалған шығындарды қайта қарауды сұраймыз .

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector